Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności > REGULAMIN NADZORU WEWNĄTRZZWIĄZKOWEGO

REGULAMIN NADZORU WEWNĄTRZZWIĄZKOWEGO

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 22 marca 2011r.

"Prezes ogniwa nadzorowanego zobowiązany jest przedłożyć bezpośredniemu organowi nadzoru:

- zatwierdzony roczny plan posiedzeń zarządu
i prezydium,
- roczne sprawozdanie finansowe,
- treść uchwał władz i organów wykonawczych - drogą mailową, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia."


Regulamin nadzoru wewnątrzzwiązkowego
przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 r.
i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r.

§1

Regulamin niniejszy określa zasady nadzoru sprawowanego przez organy,
o których mowa w ust. 2 nad ogniwami organizacyjnymi ZNP.

Organami nadzoru są:

 • dla ogniska - właściwe terytorialnie prezydium zarządu oddziału będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego, właściwe terytorialnie prezydium zarządu okręgu oraz Prezydium Zarządu Głównego,

 • dla oddziału - właściwe terytorialnie prezydium zarządu okręgu będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego oraz Prezydium Zarządu Głównego,

 • dla okręgu - Prezydium Zarządu Głównego będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego.

 • §2

  Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 • władzach - należy przez to rozumieć zebrania (konferencje) ognisk, oddziałów i okręgów,

 • organach wykonawczych - należy przez to rozumieć zarządy i prezydia zarządów - okręgów, oddziałów oraz ognisk ZNP.

 • §3

  Organ nadzoru ma prawo kontrolować treść i tryb podjęcia uchwał przyjmowanych przez władze i organy wykonawcze.

  Organ nadzoru może uchylić uchwałę władzy lub organu wykonawczego niezgodną z obowiązującym prawem lub godzącą w interes ZNP.

  Od decyzji, o której mowa w ust. 2 zainteresowanym członkom ZNP przysługuje w ciągu 30 dni odwołanie do organu nadzoru wyższego szczebla, a w przypadku Prezydium Zarządu Głównego do Zarządu Głównego.

  §4

  Członkom sekretariatu zarządu wyższego szczebla lub upoważnionemu członkowi organu nadzoru przysługuje:

 • prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach nadzorowanych władz i organów wykonawczych,

 • prawo przeglądania i kopiowania rejestrów uchwał prowadzonych przez nadzorowane ogniwa.

 • Prezes ogniwa nadzorowanego zobowiązany jest przedłożyć bezpośredniemu organowi nadzoru:

 • zatwierdzony roczny plan posiedzeń zarządu i prezydium,

 • roczne sprawozdanie finansowe,

 • treść uchwał władz i organów wykonawczych - drogą mailową, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

 • Zakres przedmiotowy uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt 3 przesyłanych do prezydium zarządu okręgu określi zarząd okręgu.

  §5

  Organy nadzoru kontrolują realizację postanowień Statutu ZNP oraz uchwał organów wyższego szczebla.

  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji przepisów,
  o których mowa w ust.1 organ nadzoru zobowiązuje władzę lub organ wykonawczy do ich usunięcia w ciągu 30 dni.

  Niepodjęcie działań, o których mowa w ust.2 upoważnia organ nadzoru do podjęcia działań mających na celu uruchomienie procedur,
  o których mowa w art. 14 lub art. 36 Statutu ZNP.

  /-/ Sławomir Broniarz
  Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


  Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r. na podstawie art. 42a ust. 2, art. 48a ust. 2 oraz art. 53a ust. 2 Statutu ZNP.