Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności > Najważniejsze działania ZNP
w kadencji 2010-2014

Najważniejsze działania ZNP
w kadencji 2010-2014

Najważniejsze działania ZNP w kadencji 2010-2014 w zakresie:

1) systemu oświaty

 • niedopuszczenie do zmian strukturalnych w nadzorze pedagogicznym (likwidacja kuratoriów oświaty) oraz systemie egzaminów zewnętrznych (likwidacja centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych), 2010-2011

 • działania dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków realizacji procesu dydaktycznego i opiekuńczego, w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego
  (m. in. przeprowadzenie badań dot. funkcjonowania świetlic szkolnych, 2012)

 • skuteczne blokowanie niekorzystnych zmian w ustawie o systemie oświaty, forsowanych przez stronę samorządową i rządową w 2012 i 2013 r., m.in. dotyczących przekazywania szkół i placówek oświatowych innym podmiotom bez względu na liczbę uczniów (propozycje samorządów, 2012) oraz przekazywania szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów, zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (propozycje rządowe, 2013); zorganizowanie ogólnopolskiej manifestacji ZNP pod
  hasłem DOŚĆ TEGO, wyrażającej sprzeciw wobec podjętej przez stronę rządową próby wprowadzenia niekorzystnych zmian w ustawie o systemie oświaty (23 listopada, 2013)

 • wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie niekonstytucyjności zakładania, prowadzenia i przejmowania publicznych szkół przez podmioty prywatne (11 marca 2013)

 • kontynuowanie działań na rzecz upowszechnienia wychowania przedszkolnego – konsekwencją zainicjowanych przez ZNP działań (dwie inicjatywy obywatelskie) są przyjęte rozwiązania ustawowe, tj. dotacje dla przedszkoli (2013)

 • inicjatywa ZNP dot. doprecyzowania zapisów ustawy o systemie oświaty w kwestii bibliotek szkolnych (art. 67 uso); zablokowanie propozycji ministra Boniego dot. łączenia bibliotek szkolnych z publicznymi (2013)

 • wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty (z inicjatywy ZNP) zakazu łączenia funkcji kuratora/wicekuratora z mandatem radnego (2013)

 • obrona zakładów kształcenia nauczycieli (kolegia nauczycielskie) funkcjonujących w systemie oświaty (2013-2014)

 • przeciwdziałanie masowej likwidacji publicznych szkół i placówek prowadzonych przez JST (praca ciągła)

 • działania na rzecz wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych uchwał podejmowanych przez samorządy, w tym przekazywania szkół samorządowych spółkom komunalnym (np. Cieszanów, Leśniowice, Dąbki, Środa Wlkp., Chmielnik)

 • zorganizowanie z inicjatywy ZNP posiedzeń sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie łamania prawa oświatowego przez JST (2013)

 • podjęcie dyskusji nad modelem kształcenia i doskonalenia nauczycieli (spotkania ekspertów)

 • działania na rzecz zwiększenia nakładów na edukację (m.in. udział w posiedzeniach sejmowych komisji)

 • organizacja szkoleń na temat reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego


 • 2) statusu zawodowego

 • podpisanie z klubami parlamentarnymi (PO, SLD, PSL, PJN) Porozumienia na rzecz statusu zawodowego nauczycieli (2011); w Porozumieniu uznano za konieczne centralne, na poziomie ustawy, regulowanie najważniejszych kwestii dotyczących zawodu nauczyciela, tj. zasad zatrudniania (w tym na podstawie mianowania) i zwalniania, maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, gwarantowanej minimalnej wysokości wynagrodzenia, awansu zawodowego i przysługujących nauczycielom świadczeń pracowniczych

 • skuteczne blokowanie niekorzystnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, forsowanych w 2012 r. i 2013 r. przez stronę samorządową (m. in. dot. objęcia przepisami KN tylko nauczycieli „tablicowych”, zmiany zasad zatrudniania nauczycieli, ograniczenia systemu awansu zawodowego do stopnia nauczyciela mianowanego) oraz rządową (m.in. dot. zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, zmiany zasad udzielania urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego, likwidacji uprawnień socjalnych, nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przez organ prowadzący, usytuowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli przy organie prowadzącym) – ogólnopolska akcja protestacyjna pod hasłem DOŚĆ TEGO (23 listopada, 2013)

 • inicjatywy ZNP na rzecz nowelizacji prawa:
   - doprecyzowanie zapisów ustawy Karta Nauczyciela odnoszących się do tzw. godziny karcianej (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN)
   - przyznanie nauczycielom szkół rządowych prawa do dodatku uzupełniającego,
   w przypadku nieosiągania średnich wartości wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (art. 30a KN)

 • inicjowanie rozmów w sprawach płacowych nauczycieli (corocznie)

 • obrona etatów pracowniczych (praca ciągła)


 • 3) inne

 • przyjęcie dokumentu programowego Pakt dla edukacji zawierającego diagnozę stanu systemu edukacji i postulaty ZNP w zakresie prowadzenia szkół i placówek oświatowych, w tym roli organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego; tworzenia równych szans edukacyjnych i rozwijania systemu wsparcia dla uczniów i ich rodzin; systemu kształcenia, doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli oraz statusu zawodowego nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, a także problemów szkolnictwa wyższego i nauki (13 grudnia 2011 r.)

 • działania na rzecz utrzymania statusu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (praca ciągła), w tym negocjacje z rządem i parlamentarzystami, wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie niekonstytucyjności zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pozbawiających, z dniem 1 stycznia 2014 r., nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych statusu prawnego określonego w ustawie Karta Nauczyciela (21 grudnia 2012)

 • działania na rzecz nauczycieli placówek resocjalizacyjnych, w tym m.in. obrona placówek przed likwidacją, zorganizowanie w 2013 r. debaty nt. przyszłości resocjalizacji w Polsce

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz rozszerzenia katalogu nauczycieli uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych o nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, kolegiów nauczycielskich i pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i Ochotniczych Hufcach Pracy (2012 i 2013)

 • działalność wydawnicza w zakresie poradnictwa prawnego (Kalendarz Nauczycielski, comiesięczna wkładka w „Głosie Nauczycielskim” pt. „Poznaj swoje prawa”,
  cykl broszur z serii „Biblioteczka nauczyciela” oraz „Biblioteczka prawna nauczyciela i pracownika oświaty”).


 • Wiceprezes ZG ZNP
  (-) Krzysztof Baszczyński

  Warszawa, styczeń 2014 r.