STATUS PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

STATUS PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy oświaty dzielą się na dwie zasadnicze grupy tj. nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Z dniem 1 stycznia 1999r. prowadzenie szkół i placówek oświatowych stało się zadaniem jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 lipca 1989r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 117, poz.759). W związku z tym większość pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych stała się pracownikami samorządowymi.

Z dniem 7 sierpnia 2005r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty z dnia 6 maja 2005r.(Dz.U. nr 122,poz.1020).
Zgodnie z tą nowelizacją w ustawie o systemie oświaty został dodany art. 5d w brzmieniu:
„Status prawny pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych.”

Tym samym zmiana ta usankcjonowała status prawny pracowników nie będących nauczycielami jako pracowników samorządowych, których prawa i obowiązki określają:
– ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 142, poz.1593 z 2001 r. z póź. zm.),
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 146, poz.1222) wydane na podstawie art.20 ust.2 i art.21 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenie to poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 61, poz.708),
– ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 169, poz.1201).
Ustawa o pracownikach samorządowych obejmuje swoim zakresem w myśl art. 1 pkt. 2 i 3 pracowników zatrudnionych w:
– gminnych jednostkach zakładach budżetowych,
– powiatowych jednostkach organizacyjnych,
– wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, a więc także pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Jednostkami organizacyjnymi, o których jest mowa w art.1 w/w ustawy są placówki i szkoły działające na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. określa:
– wynagrodzenie zasadnicze – § 2 pkt 2 i § 3,
– dodatek funkcyjny – § 5,
– dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych – § 6,
– fundusz nagród – § 9,
– fundusz premiowy – § 10,
– dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy – § 13.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. określa:
– dodatek za wieloletnią pracę – § 8 ust. 1,
– jednorazową odprawę przy przechodzeniu na emeryturę lub rentę – § 8 ust. 1a,
– nagrodę jubileuszową – § 9.

Ustawa z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty wprowadziła także nowe restrykcyjne przepisy dotyczące przyjmowania do pracy nowych pracowników na stanowiska urzędnicze, określono w wyżej cytowanym rozporządzeniu stanowiska urzędnicze – są to art. 3a – 3e ustawy o pracownikach samorządowych.
Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w jednostce, w której jest prowadzony nabór. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o przyjęciu do pracy, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BlP.
Po upływie terminu do złożenia dokumentów, ustalonego w ogłoszeniu o naborze, umieszcza się w BlP listę kandydatów na dane stanowisko, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Biuletyn Informacji Publicznej – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112,poz.1198 z póź. zm.).

Stanowiska urzędnicze:
– kierownicze – główny księgowy w jednostce,
– urzędnicze – specjalista, informatyk, programista, samodzielny referent, starszy księgowy, starszy referent, starszy intendent, księgowy, kasjer, referent.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007r. (Dz.U.nr 55, poz.361) w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
Rozporządzenie określa:
– tryb i zasady oceny,
– kryteria oceny.

Opracowała : Anna Szczołko