ZESPÓŁ DO SPRAW KONSULTACJI I OPINIOWANIA AKTÓW PRAWNYCH

ZESPÓŁ DO SPRAW KONSULTACJI I OPINIOWANIA AKTÓW PRAWNYCH

Skład zespołu:

1. Mroczkowski Dariusz – przewodniczący
2. Buszka Krzysztof
3. Cierpisz Mariola
4. Kaczyńska Mirosława
5. Michalak Agnieszka
6. Mielewska Ewa
7. Stelmach Ewa
8. Typiak Alicja

Do zadań zespołu ds. równego traktowania należy:

  • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji oraz udzielać pomocy prawnej członkom ZNP,
  • przeciwstawianie się pauperyzacji pracowników zatrudnionych w placówkach systemu pieczy zastępczej w ramach posiadanych kompetencji,
  • przeciwdziałanie kreowaniu negatywnego wizerunku nauczyciela (wykorzystując badania IBE z 2013 roku nad czasem pracy nauczycieli), upowszechniać osiągnięcia środowiska oświatowego (wyniki badań PISA), promować dobre praktyki funkcjonujące w zawodzie nauczyciela i pracy szkoły,
  • wspomaganie członków ZNP tracących pracę we współpracy z instytucjami na rynku pracy,
  • działanie mające na celu podnoszenie świadomość członków ZNP w zakresie szeroko pojętej dyskryminacji i nierównego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego i politycznego, a także ze względu na formy zatrudnienia,
  • powołanie Oddziałowych Zespołów ds. Równego Traktowania.