ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY PRACY

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY PRACY

Skład zespołu:

1. Stelmach Ewa – przewodnicząca
2. Czaplewski Paweł
3. Jakutowicz Małgorzata
4. Kwaśniewska Krystyna
5. Polak Urszula
6. Rząska Edmund
7. Trzeciak Daniel
8. Typiak Alicja
9.
Zwolińska Bożena

Do zadań zespołu ds. socjalnych należy:

 • koordynowanie działalności socjalnej prowadzonej przez Zarządy Oddziałów,
 • analizowanie wniosków o pomoc losową dla członków ZNP,
 • analiza wykorzystania i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych przez szkoły i placówki – badania ankietowe,
 • pomoc Zarządom Oddziałów w egzekwowaniu od JST dokonania odpisu środków na fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Bieżąca analiza wykorzystania wspomnianych środków przez szkoły i placówki,
 • ocena realizacji uprawnień socjalnych pracowników oświaty wynikających ze stosunku pracy,
 • badanie realizacji uprawnień Zarządów Oddziałów w zakresie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, funduszem na pomoc zdrowotną nauczycieli, zabezpieczeń socjalnych dla pracowników oświaty wynikających z Karty Nauczycieli i Kodeksu Pracy,
 • koordynacja działań z zakresu BHP prowadzonych przez zarządy oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych,
 • koordynacja działalności SIP,
 • organizacja szkoleń dla koordynatorów SIP i ZSiP,
 • ochrona miejsc pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników niebędących nauczycielami,
 • analiza przestrzegania przepisów prawa pracy i prawa oświatowego przez szkoły, placówki oświatowe i organy prowadzące szkoły,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych,
 • współpraca z PIP.